ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ευθύνης Έναντι Τρίτων

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης των οδηγών του Μηχανοκινήτου Οχήματος από αμελείς πράξεις τους ή παραλήψεις τους. 

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Έναντι Τρίτων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει την νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του ασφαλισμένου Μηχανοκινήτου Οχήματος, εκτός του οδηγού) σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη, νοσηλεία επείγουσας φύσης και απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης Μηχανοκινήτου Οχήματος σε ‘οδό’ στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) ή σε χώρα που έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης (η λέξη ‘οδός’ έχει ερμηνευτεί στον Νόμο ως οποιοσδήποτε δρόμος ή άλλος χώρος τον οποίο το κοινό δικαιούται να χρησιμοποιεί - έχει πρόσβαση – εκτός από τα πεδία προσγείωσης και απογείωσης αεροπλάνων).

Όρια Ασφάλισης για κάθε περιστατικό, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τον Νόμο:

 • Για θάνατο ή σωματική βλάβη € 30.000.000
 • Για απώλεια ή ζημιά σε περιουσία € 1.000.000
 • Για νοσηλεία επείγουσας φύσης € 34

Επιπρόσθετα προσφέρεται μια μεγάλη ποικιλία καλύψεων, άλλες ως Βασικές και άλλες ως Προαιρετικές ανάλογα με τον τύπο του Μηχανοκινήτου Οχήματος, οι οποίες αναγράφονται στην παράγραφο "Άλλες Καλύψεις.

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Ευθύνης έναντι Τρίτων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος, εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα
 • περιουσία η οποία φορτώνεται/ξεφορτώνεται ή μεταφέρεται με το Μηχανοκίνητο Όχημα
 • επιβαίνοντες οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση η οποία έχει κατασκευαστεί ειδικά
 • περιουσία η οποία ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του Ασφαλισμένου ή προσώπων που απαιτούν να καλυφθούν ή μελών των οικογενειών τους
 • επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή ναρκωτικών
 • χρήση του Μηχανοκίνητου Οχήματος ως εργαλείο

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Ευθύνης έναντι Τρίτων

Σε ιδιοκτήτες Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ιδιωτικών, εμπορικών, μοτοσικλετών, ιδιωτικών λεωφορείων, ειδικού τύπου), και ιδιώτες που ασχολούνται με την εμπορία, επιδιόρθωση, καθαρισμό κ.α. Μηχανοκινήτων Οχημάτων.

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Ευθύνης έναντι Τρίτων

 • Μεγάλη ποικιλία Προαιρετικών καλύψεων.
 • Υπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός".
 • Ιατρική κάλυψη οδηγών
 • Προστασία επασφαλίστρου λόγω απαίτησης

Βασική Κάλυψεις

 • Νομική ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • Υπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός"

Άλλες Καλύψεις

 • Νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με την οδήγηση οποιουδήποτε άλλου Οχήματος (εκτός από λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσικλέτες και οχήματα ειδικού τύπου) στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) που δεν ανήκει στον ίδιο, στον εργοδότη ή συνέταιρο του ή δεν έχει ενοικιαστεί από αυτούς.
 • Νομική ευθύνη των Επιβατών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • Οδήγηση πέραν της ‘οδού’
 • Θραύση του ανεμοθώρακα και άλλων παραθύρων και διατήρηση του ασφαλίστρου στα ίδια επίπεδα μετά την απαίτηση
 • Ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων όταν σύρεται ρυμουλκούμενο
 • Προσωπικά ατυχήματα του Ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών, που έχουν σχέση με το Μηχανοκίνητο Οχημα
 • Προστασία επασφαλίστρου λόγω απαίτησης
 • Ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών του ασφαλισμένου οχήματος μετά από τροχαίο ατύχημα ή/και ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου ή των άλλων οδηγών που καθορίζονται όταν οδηγούν οποιοδήποτε όχημα (εκτός από μοτοσικλέτες, λεωφορεία, φορτηγά και οχήματα ειδικού τύπου) μετά από ατύχημα

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms