ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ασφαλιστήριο Καταστήματος

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ιδιοκτητών ή ενοικιαστών καταστημάτων.

Ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να συνεχίζει να διεξάγει τις δραστηριότητές του, χωρίς να νοιάζεται αν επισυμβεί ένα απροσδόκητο και ανεπιθύμητο περιστατικό που θα καταστρέψει ολοσχερώς ή μερικώς την περιουσία του. Το Ασφαλιστήριο καταστήματος μέσω του οποίου ο κάθε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής καταστήματος μπορεί να απολαμβάνει μια πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων όπως ασφάλιση του κτιρίου ή/και του περιεχομένου των υποστατικών του από ένα μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων κινδύνων, ευθύνη εργοδότη, αστική ευθύνη, ασφάλιση χρημάτων και πολλές άλλες ικανοποιώντας έτσι τις ασφαλιστικές του ανάγκες.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Καταστήματος

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • απώλεια ή ζημιά στο Κτίριο και στο Περιεχόμενο (εμπορεύματα, επίπλωση, εξοπλισμός, μηχανήματα, Η/Υ, βιβλία, έγγραφα, προσωπικά αντικείμενα και προσωπικός ρουχισμός εργοδοτουμένων, πίνακες κ.α. που βρίσκονται εντός του Κτιρίου) συνεπεία ασφαλισμένων κινδύνων, οι οποίοι αναγράφονται στην παράγραφο "Ασφάλιση κτιρίου και περιεχομένου Βασικές Καλύψεις".
 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός ή εκτός του καταστήματος σε σχέση με το υποστατικό, το περιεχόμενο ή σε σχέση με τις δραστηριότητες του (με εξαίρεση τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου σε σχέση με προϊόντα που προμήθευσε)
 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που προκαλούνται ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους
 • απώλεια ή ζημιά χρημάτων από το κατάστημα (από χρηματοκιβώτιο ή αλλού) και κατά τη μεταφορά τους (από και προς την Τράπεζα ή αλλού), επίσης απώλεια ή ζημιά σε χρηματοκιβώτιο, ρουχισμό και προσωπικά αντικείμενα ως άμεσο και αποκλειστικό αποτέλεσμα ληστείας ή απόπειρας για διάπραξη ληστείας

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη για:

 • απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών του καταστήματος λόγω απώλειας ή ζημιάς στο περιεχόμενο ή/και κτίριο συνεπεία ασφαλισμένου κινδύνου, πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών για περιορισμό της διακοπής όπως χρήση προσωρινών υποστατικών, ενοικίαση επίπλωσης, εξαρτημάτων ή τηλεφώνων και πληρωμή αμοιβών Ελεγκτών για προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων μετά από ένα περιστατικό
 • θάνατο και μόνιμη ή προσωρινή ολική ανικανότητα του Ασφαλισμένου ή εργοδοτούμενων του συνεπεία ατυχήματος εξ’αιτίας εξωτερικών βίαιων και ορατών μέσων που συμβαίνουν κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους εντός Κύπρου
 • απώλεια ή ζημιά σε υαλοπίνακες και είδη υγιεινής συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται
 • απώλεια ή ζημιά σε μηχανές γραφείου (π.χ. φωτοτυπικές, τηλεομοιότυπα, Η/Υ κ.α.) συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείτα.
 • απώλεια εμπορευμάτων μετά από αλλοίωσή τους εξαιτίας απώλειας ή ζημιάς σε ψυκτικό θάλαμο συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού ή τυχαίας διαρροής ψυκτικού υγρού ή αερίου στον ψυκτικό θάλαμο
 • απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της χερσαίας μεταφοράς τους εντός Κύπρου με οχήματα του Ασφαλισμένου

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Καταστήματος

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • καθίζηση και κατολίσθηση
 • βραχυκύκλωμα, χρεόγραφα, περιουσία σε ανοικτό χώρο
 • κλοπή χρημάτων από εργοδοτούμενους του Ασφαλισμένου ή από αφύλακτα οχήματα
 • ευθύνη του Ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την αθέτηση των επαγγελματικών του καθηκόντων.
 • ευθύνη σε σχέση με τη διάθεση στην αγορά ελαττωματικών προϊόντων

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Καταστήματος

Σε ιδιοκτήτες (οι οποίοι και τα χρησιμοποιούν) ή ενοικιαστές εμπορικών Καταστημάτων (π.χ. καταστήματα λιανικής πώλησης – χωρίς εργαστήριο και χωρίς μεγάλη αποθήκη, περίπτερα, εστιατόρια κ.α.)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Καταστήματος

 • Αντικατάσταση αυτού που καταστράφηκε με καινούργιο (εκτός εμπορεύματα, Η/Υ ηλικίας πέραν των 2 ετών, έγγραφα, αρχεία, βιβλία, ρουχισμός και προσωπικά αντικείμενα)
 • Αντιπληθωριστικό Ασφαλιστήριο (Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού κάθε χρόνο)
 • Αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού σε περιόδους ψηλών αποθεμάτων
 • Μειωμένο ασφάλιστρο για μακροχρόνια συνεργασία και ανάλογα με το ύψος του ασφαλίστρου

Ασφάλιση Κτιρίου και Περιεχομένου – Βασικές Καλύψεις

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία:

 • Φωτιάς , Κεραυνού
 • Έκρηξης
 • Σεισμού
 • Θύελλας , Καταιγίδας
 • Πλήμμυρας
 • Διάρρηξης σωλήνων νερού ή υπερχείλισης δεξαμενών νερού
 • Οχλαγωγίας , Απεργίας
 • Κακόβουλης Ζημιάς
 • Κλοπής μετά από διάρρηξη
 • Πρόσκρουσης Οχημάτων, πτώσης αεροσκαφών
 • Πτώσης αντένων, ιστών, πύργων

Επίσης:

 • Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού κάθε χρόνο
 • Αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού σε περιόδους ψηλών αποθεμάτων
 • Περιεχόμενο προσωρινά σε άλλο κτίριο για απώλεια ή ζημιά από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει νομική ευθύνη για τυχαία ζημιά
 • Αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Νομικών και Εκτιμητών συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Έξοδα μετακίνησης ερειπίων και κατεδάφισης συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους

Ασφάλιση Κτιρίου και Περιεχομένου – Προαιρετικές Καλύψεις

 • Διαφυγή νερού

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Ατυχημάτων, Γενικής Ευθύνης, Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία, Οικονομικής Απώλειας Ποικίλης Φύσεως και Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας ΝΕΟΚΛΗΣ Ν. ΘΩΜΑ ΛΤΔ. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms