ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ασφαλιστήριο Γραφείου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ιδιοκτητών ή ενοικιαστών γραφείων.

Το Ασφαλιστήριο Γραφείου περιλαμβάνει μια πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή γραφείου.

Κάτω από το Ασφαλιστήριο ο Ασφαλισμένος μπορεί να ασφαλίσει την περιουσία του (κτίριο ή / και περιεχόμενο), την ευθύνη του ως εργοδότης, την αστική του ευθύνη καθώς επίσης και με τις υπόλοιπες βασικές και προαιρετικές καλύψεις του Ασφαλιστηρίου να έχει τη όσο το δυνατό πιο περιεκτική και σφαιρική κάλυψη.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Γραφείου

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • απώλεια ή ζημιά στο Κτίριο και στο Περιεχόμενο (επίπλωση, εξοπλισμός, μηχανήματα, βελτιώσεις ενοικιαστών, διακοσμήσεις, Η/Υ, βιβλία, έγγραφα, προσωπικά αντικείμενα και προσωπικός ρουχισμός εργοδοτουμένων, πίνακες κ.α.) που βρίσκονται εντός του Κτιρίου συνεπεία ασφαλισμένων κινδύνων, οι οποίοι αναγράφονται στην παράγραφο "Ασφάλιση κτιρίου και περιεχομένου - Βασικές Καλύψεις".
 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός του γραφείου σε σχέση με το υποστατικό, το περιεχόμενο ή σε σχέση με τις δραστηριότητες του
 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που προκαλούνται ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους
 • απώλεια χρημάτων από το γραφείο (από χρηματοκιβώτιο ή αλλού) και κατά τη μεταφορά τους (από και προς την Τράπεζα ή αλλου), απώλεια ή ζημιά σε χρηματοκιβώτιο, ρουχισμό και προσωπικά αντικείμενα καθώς επίσης θάνατο, μόνιμη ή προσωρινή ολική ανικανότητα και ιατρικά έξοδα που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος ή εργοδοτούμενος του ως άμεσο και αποκλειστικό αποτέλεσμα ληστείας ή απόπειρας για διάπραξη ληστείας

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη για:

 • απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών του γραφείου λόγω απώλειας ή ζημιάς στο περιεχόμενο ή/και κτίριο συνεπεία ασφαλισμένου κινδύνου, πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών για περιορισμό της διακοπής όπως χρήση προσωρινών υποστατικών, ενοικίαση επίπλωσης, εξαρτημάτων ή τηλεφώνων και πληρωμή αμοιβών Ελεγκτών για προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων μετά από ένα περιστατικό
 • απώλεια χρημάτων συνεπεία κατάχρησης από εργοδοτούμενους και απώλεια ή ζημιά εμπορευμάτων συνεπεία κλοπής από εργοδοτούμενους.
 • θάνατο και μόνιμη ή προσωρινή ολική ανικανότητα του Ασφαλισμένου ή εργοδοτούμενων του συνεπεία ατυχήματος εξ’αιτίας εξωτερικών βίαιων και ορατών μέσων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους εντός Κύπρου
 • απώλεια ή ζημιά υαλοπινάκων, φωτεινών πινακίδων και ειδών υγιεινής συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται
 • απώλεια ή ζημιά σε μηχανές γραφείου (π.χ. φωτοτυπίες, τηλεομοιότυπα, Η/Υ, κ.α.) συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται.

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Γραφείου

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • καθίζηση και κατολίσθηση.
 • βραχυκύκλωμα, πολύτιμα μμέταλλα, έργα τέχνης, σχέδια, σχεδιαγράμματα, χρεόγραφα
 • κλοπή χρημάτων από εργοδοτούμενους του Ασφαλισμένου ή από αφύλακτα οχήματα
 • ευθύνη του Ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την αθέτηση των επαγγελματικών του καθηκόντων.
 • ευθύνη από χρήση Μηχανοκίνητου Οχήματος

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Γραφείου

Σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές Γραφείων (οι οποίοι και τα χρησιμοποιούν)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Γραφείου

 • Αντικατάσταση αυτού που καταστράφηκε με καινούργιο (εκτός Η/Υ ηλικίας πέραν των 2 ετών, έγγραφα, αρχεία, βιβλία, ρουχισμός και προσωπικά αντικείμενα)
 • Αντιπληθωριστικό Ασφαλιστήριο (Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού κάθε χρόνο)
 • Αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού για τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις
 • Μειωμένο ασφάλιστρο για μακροχρόνια συνεργασία και ανάλογα με το ύψος του ασφαλίστρου

Ασφάλιση Κτιρίου και Περιεχομένου – Βασικές Καλύψεις

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία:

 • Φωτιάς , Κεραυνού
 • Εκρηξης
 • Σεισμού
 • Θύελλας , Καταιγίδας
 • Πλήμμυρας
 • Διάρρηξης σωλήνων νερού ή υπερχείλισης δεξαμενών νερού
 • Οχλαγωγίας , Απεργίας
 • Κακόβουλης Ζημιάς
 • Κλοπής μετά από διάρρηξη
 • Πρόσκρουσης Οχημάτων, πτώσης αεροσκαφών
 • Πτώσης αντένων, ιστών, πύργων

Επίσης:

 • Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού κάθε χρόνο
 • Αυτόματη επαναφορά του Ασφαλισμένου Ποσού μετά από απώλεια ή ζημιά
 • Αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού για τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις
 • Αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Νομικών και Εκτιμητών συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Έξοδα μετακίνησης ερειπίων και κατεδάφισης συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Απώλεια ενοικίων συνέπεια απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους.

Ασφάλιση Κτιρίου και Περιεχομένου – Προαιρετικές Καλύψεις

 • Διαφυγή Νερού

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Ατυχημάτων, Γενικής Ευθύνης, Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία και Οικονομικής Απώλειας Ποικίλης Φύσεως.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms