ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Motor Plus

MOTOR PLUS

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης του Μηχανοκίνητου Οχήματος και της ευθύνης των οδηγών του από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις τους. Περιλαμβάνει μια πληθώρα ασφαλιστικών καλύψεων, πέραν των 15 βασικών καλύψεων (χωρίς την καταβολή επιπρόσθετου ασφάλιστρου) μεταξύ των οποίων:

 • οδήγηση άλλου οχήματος του ιδίου τύπου.
 • προσωπικά ατυχήματα του οδηγού και της/του συζύγου.
 • κάλυψη ανεμοθώρακα / γυαλιά παραθύρων μέχρι € 854
 • προσωρινή αντικατάσταση οχήματος μέχρι 10 ημέρες.
 • Κάλυψη καταιγίδας, θύελλας πλημμύρας και άλλων φυσικών καταστροφών

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Motor Plus

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του ασφαλισμένου Μηχανοκίνητου Οχήματος) σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη, νοσηλεία επείγουσας φύσης και απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα της χρήσης Μηχανοκίνητου Οχήματος σε ‘οδό’ στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) ή σε χώρα που έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης
 • απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας (συμπεριλαμβανομένων της πλήμμυρας, καταιγίδας, θύελλας, χαλαζιού, σεισμού, οχλαγωγίας και απεργίας) που δεν εξαιρείται και που συμβαίνει στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία)
 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με την οδήγηση ιδιωτικού οχήματος (saloon) στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) που δεν ανήκει στον ίδιο, στον εργοδότη ή συναίτερό του ή δεν έχει ενοικιαστεί από αυτούς.
 • τη νομική ευθύνη των Επιβατών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • οδήγηση πέραν της ‘οδού’
 • προσωπικά ατυχήματα του Ασφαλισμένου και της συζύγου του που έχουν σχέση με το Μηχανοκίνητο Όχημα
 • Θραύση του ανεμοθώρακα και άλλων παραθύρων και διατήρηση του ασφαλίστρου στα ίδια επίπεδα μετά την απαίτηση και μη εφαρμογή της απαλλαγής
 • απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων συνεπεία φωτιάς ή κλοπής
 • απώλεια χρήσης ή προσωρινή αντικατάσταση του Μηχανοκίνητου Οχήματος με άλλο μετά από απώλεια ή ζημιά
 • Υπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός"

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Motor Plus

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος, εσκεμμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια που αποτελεί κακούργημα με βάση τον Ποινικό Κώδικα
  περιουσία η οποία ανήκει ή βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του Ασφαλισμένου ή προσώπων που απαιτούν να καλυφθούν
 • απώλεια ή ζημιά σε μόνιμα στερεωμένο εξοπλισμό αναψυχής, τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρονικού προσανατολισμού συνολικής αξίας πέραν των € 683
 • φυσική φθορά, μείωση της αξίας, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, ζημιά στα ελαστικά
 • επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, φαρμάκων ή ναρκωτικών

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Motor Plus

Σε ιδιοκτήτες Ιδιωτικών (saloon) Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΜΟΝΟ)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Motor Plus

 • Αποζημίωση για σωματική βλάβη, των μελών της οικογένειας του οδηγού που επιβαίνουν στο Μηχανοκίνητο Οχημα
 • Κάλυψη της απώλειας ή ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία πλήμμυρας, καταιγίδας, θύελλας, χαλαζιού, σεισμού, οχλαγωγίας και απεργίας
 • Κάλυψη του κόστους μεταφοράς του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο πλησιέστερο γκαράζ
 • Υπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός"
 • Αντικατάσταση οχήματος με καινούργιο αν η ζημιά είναι πέραν του 50% της αξίας του σε περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει εντός των πρώτων 12 μηνών από την αγορά του ως καινούργιο.
 • Ποικιλία Προαιρετικών καλύψεων
 • Ιατρική κάλυψη οδηγών

Βασικές Καλύψεις

 • Νομική ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • Απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας που δεν εξαιρείται και που συμβαίνει στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία)
 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με την οδήγηση ιδιωτικού οχήματος (saloon) στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) που δεν ανήκει στον ίδιο, στον εργοδότη ή συναίτερό του ή δεν έχει ενοικιαστεί από αυτούς.
 • Νομική ευθύνη των Επιβατών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • Οδήγηση πέραν της ‘οδού’
 • Θραύση του ανεμοθώρακα και άλλων παραθύρων, διατήρηση του ασφαλίστρου στα ίδια επίπεδα μετά την απαίτηση και μη εφαρμογή της απαλλαγής (€ 854)
 • Προσωπικά ατυχήματα του Ασφαλισμένου και της συζύγου του (€ 8543) που έχουν σχέση με το Μηχανοκίνητο Οχημα
 • Απώλεια χρήσης ή προσωρινή αντικατάσταση του Μηχανοκίνητου Οχήματος με άλλο μετά από απώλεια ή ζημιά (€ 13 την ημέρα για 10 μέρες)
 • Απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων συνεπεία φωτιάς ή κλοπής (€ 171)
 • Απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία πλημμύρας, καταιγίδας, χαλαζιού, σεισμού
 • Απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία Οχλαγωγίας και Απεργίας

Επίσης:

 • Αντικατάσταση του Μηχανοκίνητου Οχήματος με καινούργιο αν η ζημιά είναι πέραν του 50% της αξίας του σε περίπτωση ατυχήματος που συμβαίνει εντός των πρώτων 12 μηνών από την αγορά του
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιβατών που μεταφέρονται
 • Δεν υπάρχει περιορισμός για επιβάτες που δεν καταλαμβάνουν θέση στο Μηχανοκίνητο Οχημα
 • Υπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός"

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών του ασφαλισμένου οχήματος μετά από τροχαίο ατύχημα ή/και ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου ή των άλλων οδηγών που καθορίζονται όταν οδηγούν οποιδήποτε όχημα (εκτός από μοτοσυκλέτες, λεωφορεία, φορτηγά και οχήματα ειδικού τύπου) μετά από ατύχημα
 • Ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων όταν σύρεται ρυμουλκούμενο
 • Απώλεια ή ζημιά σε ρυμουλκούμενο συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας που δεν εξαιρείται
 • Προστασία της έκπτωσης για μη υποβολή απαιτήσεων

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms