ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ασφαλιστήριο Ξενοδοχείου

Ασφαλιστήριο Ξενοδοχείου

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ιδιοκτητών ή ενοικιαστών ξενοδοχείων.

Οι Ασφαλιστικές ανάγκες ενός ξενοδοχείου είναι πάρα πολλές. Η Λαϊκή Ασφαλιστική με το Ασφαλιστήριο Ξενοδοχείου προσφέρει τη δυνατότητα σε κάθε ξενοδόχο να ασφαλίσει το κτίριο ή/και το περιεχόμενό του από μια πληθώρα ασφαλισμένων κινδύνων, την Αστική του ευθύνη, την ευθύνη του ως εργοδότης όπως επίσης με την προσθήκη και των άλλων προαιρετικών καλύψεων, να ασκεί τις δραστηριότητές του χωρίς να νοιάζεται ότι θα του επισυμβεί ένας απρόσμενο και ανεπιθύμητο γεγονός μιάς ζημιάς ή καταστροφής.

Η Λαϊκή Ασφαλιστική ίσως είναι η μόνη Ασφαλιστική Εταιρεία στην Κύπρο που προσφέρει τέτοιο πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ξενοδοχείου

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

απώλεια ή ζημιά στο Κτίριο και στο Περιεχόμενο (που βρίσκεται εντός του Κτιρίου) συνεπεία ασφαλισμένων κινδύνων

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη για:

 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα (περιλαμβανομένου των πελατών) σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός ή εκτός του ξενοδοχείου σχέση με το υποστατικό, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που προσφέρει (με εξαίρεση τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου σε σχέση με προϊόντα που προμήθευσε)
 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που προκαλούνται ως αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους
  απώλεια χρημάτων από το ξενοδοχείο (από χρηματοκιβώτιο ή αλλού) και κατά τη μεταφορά τους, επίσης απώλεια ή ζημιά σε χρηματοκιβώτιο, θήκη μεταφοράς χρημάτων και μηχανές προπληρωμής ταχυδρομικών τελών, ρουχισμό και προσωπικά αντικείμενα, επίσης θάνατο, μόνιμη ή προσωρινή ολική ανικανότητα και ιατρικά έξοδα που θα υποστεί ο Ασφαλισμένος ή εργοδοτούμενος του ως άμεσο και αποκλειστικό αποτέλεσμα ληστείας ή απόπειρας για διάπραξη ληστείας
 • απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών μετά από διακοπή της λειτουργίας του ξενοδοχείου συνεπεία απώλειας ή ζημιάς στο περιεχόμενο ή/και κτίριο από ασφαλισμένο κίνδυνο, πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών για περιορισμό της διακοπής όπως χρήση προσωρινών υποστατικών, ενοικίαση επίπλωσης ή εξαρτημάτων ή τηλεφώνου κ.α. και πληρωμή αμοιβών Ελεγκτών για προετοιμασία των εγγράφων
 • απώλεια ή ζημιά σε υαλοπίνακες, φωτεινές πινακίδες και είδη υγιεινής συνεπεία ξαφνικού και απροσδόκητου περιστατικού που δεν εξαιρείται
 • απώλεια ή ζημιά σε μηχανήματα ξενοδοχείου συνεπεία ξαφνικού και απροσδόκητου περιστατικού που δεν εξαιρείται
 • αλλοίωση αποθεμάτων ψυκτικών θαλάμων συνεπεία ανόδου ή πτώσης στη θερμοκρασία που οφείλεται σε τυχαία ζημιά οποιασδήποτε ψυκτικής συσκευής ή τυχαίας διαρροής ψυκτικού υγρού ή ψυκτικών αερίων σε οποιαδήποτε Ψυκτική Συσκευή

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Ξενοδοχείων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • καθίζηση και κατολίσθηση
 • βραχυκύκλωμα ή αυτοθέρμανση
 • απώλεια ή ζημιά στον εκρηγνυώμενο λέβητα
 • απώλεια ή ζημιά σε περιουσία η οποία βρίσκεται σε ανοικτούς χώρους

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Ξενοδοχείου

Σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές Ξενοδοχείων

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Ξενοδοχείου

 • Αντικατάσταση αυτού που καταστράφηκε με καινούργιο
 • Αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού για τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις
 • Αντιπληθωριστικό Ασφαλιστήριο (Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού)

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Ατυχημάτων, Γενικής Ευθύνης, Πυρκαγίας και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία και Οικονομικής Απώλειας Ποικίλης Φύσεως.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms