ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ασφαλιστήριο Οικίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΙΑΣ

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ιδιοκτητών ή ενοικιαστών οικιών ή διαμερισμάτων.

Το Ασφαλιστήριο Οικίας έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη κάλυψη για τον πιο πολύτιμό σας χώρο, το σπίτι σας. Είναι ένα περιεκτικό πακέτο καλύψεων το οποίο περιλαμβάνει πέραν των 30 βασικών και προαιρετικών καλύψεων, εξασφαλίζοντας το κτίριο και το περιεχόμενο σας, καθώς επίσης και την Αστική σας ευθύνη.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Οικίας

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • Aπώλεια ή ζημιά στο Κτίριο και στο Περιεχόμενο (επίπλωση, εξοπλισμός, προσωπικά αντικείμενα, οικιακός και προσωπικός ρουχισμός, κοσμήματα, πίνακες κ.α.) που βρίσκονται εντός του Κτιρίου συνεπεία ασφαλισμένων κινδύνων, οι οποίοι αναγράφονται στην παράγραφο "Ασφάλιση Κτιρίου και Περιεχομένου - Βασικές καλύψεις".
 • Tη νομική ευθύνη του Ασφαλιζομένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός ή εκτός της οικίας ή μέσα στα σύνορα που περιβάλλει την οικία του σε σχέση με τα υποστατικά ή το περιεχόμενό τους και σε σχέση με την προσωπική ιδιότητα του ιδίου και των μελών της οικογένειας του που διαμένουν μόνιμα μαζί του και που προκαλούνται εντός ή εκτός της οικίας.

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη για:

 • Tη νομική ευθύνη του Ασφαλιζομένου για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους (οικιακό προσωπικό μόνο) του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους
 • Aπώλεια ή ζημιά σε πολύτιμα αντικείμενα συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που συμβαίνει εντός ή εκτός Κύπρου
 • Θάνατο, μόνιμη ολική ανικανότητα και μόνιμη μερική ανικανότητα του Ασφαλιζομένου ή μελών της οικογένειας που διαμένουν μόνιμα μαζί του συνεπεία ατυχήματος εξαιτίας εξωτερικών βίαιων και ορατών μέσων που συμβαίνουν εντός της οικίας
 • Απώλεια χρημάτων και οικονομική ζημιά από παράνομη χρήση από άλλο πρόσωπο Πιστωτικής Κάρτας που συμβαίνουν εντός ή εκτός Κύπρου
 • Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας του που διαμένουν μόνιμα μαζί του

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Οικίας

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

 • Πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
 • Καθίζηση και κατολίσθηση
 • Αντένες, ηλιακό σύστημα θέρμανσης (μπορούν να καλυφθούν προαιρετικά)
 • Ευθύνη προς τους εργοδοτούμενους του Ασφαλισμένου
 • Ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση Μηχανοκινήτων Οχημάτων ή Σκαφών
 • Μηχανοκίνητα οχήματα, ζώα, χρήματα

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Οικίας

Σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικιών ή διαμερισμάτων

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Οικίας

 • Αντικατάσταση αυτού που καταστράφηκε με καινούργιο (εκτός προσωπικού και οικιακού ρουχισμού)
 • Αντιπληθωριστικό Ασφαλιστήριο (Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού κάθε χρόνο)
 • Απώλεια ενοικίου και έξοδα προσωρινής μεταστέγασης
 • Ζημιά από νερό συνεπεία διαφυγής του από σωλήνα ή δεξαμενή
 • Προσωπική ευθύνη προς άλλα πρόσωπα
 • Μειωμένο ασφάλιστρο για μακροχρόνια συνεργασία
 • Τυχαία ζημιά σε τηλεοράσεις, H/Y, ραδιόφωνα και άλλο οπτικοακουστικό εξοπλισμό
 • Ετήσια ταξιδιωτική ασφάλιση του ασφαλισμένου και των μελών της οικογένειας του που διαμένουν μόνιμα μαζί του

Ασφάλιση Κτιρίου και Περιεχομένου – Βασικές Καλύψεις

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία:

 • Φωτιάς , Κεραυνού
 • Εκρηξης
 • Σεισμού
 • Θύελλας , Καταιγίδας
 • Πλήμμυρας
 • Διαφυγής νερού από σωλήνες ή υπερχείλισης δεξαμενών νερού
 • Οχλαγωγίας , Απεργίας
 • Κακόβουλης Ζημιά
 • Κλοπής μετά από διάρρηξη
 • Πρόσκρουσης Οχημάτων, πτώση αεροσκαφών
 • Πτώσης αντένων, ιστών, πύργων, δέντρων

Επίσης:

 • Αυτόματη αύξηση Ασφαλισμένου Ποσού κάθε χρόνο
 • Αυτόματη επαναφορά του Ασφαλισμένου Ποσού μετά από απώλεια ή ζημιά
 • Τηλεοράσεις, Η/Υ, ραδιόφωνα, και άλλο οπτικοακουστικό εξοπλισμό συνεπεία τυχαίας ζημιάς
 • Καλώδια και υπόγειες υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει νομική ευθύνη συνεπεία τυχαίας ζημιάς
 • Γυαλιά, καθρέφτες και είδη υγιεινής συνεπεία τυχαίας θραύσης
 • Περιεχόμενο προσωρινά σε άλλο κτίριο συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Ενοίκιο σε περίπτωση απώλειας ή για εναλλακτική διαμονή συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Νομικών και Εκτιμητών συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Έξοδα μετακίνησης ερειπίων και κατεδάφισης συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους

Ασφάλιση Κτιρίου και Περιεχομένου – Προαιρετικές καλύψεις

 • Εξωτερικές κεραίες και ηλιακούς συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Δορυφορικές αντένες συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Περιουσία σε ανοικτό χώρο συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους

Επίσης:

 • Πλήρης Κλοπή (χωρίς τον περιορισμό της διάρρηξης)

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία, Ατυχημάτων και Γενικής Ευθύνης.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms