ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ηλεκτρονικών Συσκευών

Ηλεκτρονικών Συσκευών

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ηλεκτρονικών συσκευών όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ιατρικά μηχανήματα, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών. Μέσω του Ασφαλιστηρίου αυτού οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές τέτοιων συσκευών έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τυχαία απώλεια ή ζημιά στις συσκευές αυτές χωρίς να ανησυχούν ότι τέτοια ζημιά θα προκαλέσει αναστάτωση στις δραστηριότητές τους.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ηλεκτρονικών Συσκευών

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • απώλεια ή ζημιά σε ηλεκτρονικές συσκευές συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται.

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη:

  • για το κόστος επανεγγραφής των πληροφοριών που έχουν χαθεί εξ’αιτίας απώλειας ή ζημιάς της ηλεκτρονικής συσκευής
  • για τις επιπρόσθετες δαπάνες από προσωρινή χρήση άλλων Ηλεκτρονικών Συσκευών σε αντικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί ζημία ή απωλεσθεί

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Ηλεκτρικών Συσκευών

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
  • σεισμός, κλοπή
  • απώλεια ή ζημιά συνεπεία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος
  • απώλεια πληροφοριών εξαιτίας κακού προγραμματισμού
  • φυσική φθορά, αισθητικά ελαττώματα, επακόλουθη ζημιά

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Ηλεκτρονικών Συσκευών

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Ηλεκτρονικών Συσκευών

  • Αντικατάσταση αυτού που καταστράφηκε με καινούργιο
  • Προφέρεται η πιο ευρεία δυνατή κάλυψη

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία και Οικονομικής Απώλειας Ποικίλης Φύσεως.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms