ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ιδιοκτητών ή εργολάβων έργων σε σχέση με την ανέγερσή τους. Τα έργα μπορεί να είναι: οικία, πολυκατοικία, συγκρότημα καταστημάτων ή γραφείων, σχολείο, εκκλησία, δρόμος, εργοστάσιο κ.α.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των έργων καθώς επίσης και οι εργολάβοι επενδύουν αρκετά στην ανέγερση των έργων τους.
Η Λαϊκή Ασφαλιστική σας προσφέρει, την πιο ευρεία κάλυψη για να προστατεύσετε την περιουσία που ανεγείρετε.

Τι καλύπτει το Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • απώλεια ή ζημιά κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου ή κατά τη διαμόρφωση του εργοταξίου και σε υλικά οικοδομής συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται που προκαλούνται στο εργοτάξιο

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη:

 • σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
 • σε δομικά μηχανήματα
 • σε υφιστάμενα κτίρια και άλλη περιουσία
 • σε αποθηκευμένα υλικά εκτός εργοταξίου
 • για νομική ευθύνη σε υφιστάμενα κτίρια και άλλη περιουσία
 • για απώλεια ή ζημιά κατά την περίοδο συντήρησης
 • για έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων
 • για πρόσθετα έξοδα για επιτάχυνση της αποκατάστασης της ζημιάς
 • για νομική ευθύνη προς άλλα πρόσωπα (με ή χωρίς ευθύνη από εξασθένηση γειτονικών θεμελίων) (Αστική Ευθύνη)

Τι εξαιρεί το Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
 • απεργία, οχλαγωγία, δονήσεις, εξασθένηση θεμελίων γειτονικών υποστατικών, επακόλουθη ζημιά
 • ζημιά εξαιτίας ελαττωματικού σχεδιασμού ή μελέτης, ποινές εξαιτίας καθυστέρησης
 • έξοδα επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης ελαττωματικού υλικού και κακοτεχνίες
 • ευθύνη προς εργοδοτούμενους του Ασφαλισμένου, τους Μηχανικούς ή Αρχιτέκτονες

Σε ποιούς απευθύνεται το Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

Σε ιδιοκτήτες υπό κατασκευή έργων, εργολάβους οικοδομών, εταιρείες ανάπτυξης γης, δημαρχεία κ.α.

Μερικά πλεονεκτήματα του Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

 • Προφέρεται η πιο ευρεία δυνατή κάλυψη
 • Δυνατότητα ασφάλισης της ευθύνης προς άλλα πρόσωπα (Αστική Ευθύνη)
 • Δυνατότητα ασφάλισης κυρίως εργολάβου και υποεργολάβων μαζί
 • Δυνατότητα ασφάλισης κυρίως εργολάβου και ιδιοκτήτη του έργου μαζί

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία και Γενικής Ευθύνης.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms